Skip to content

Wat Stichting VSSA doet

Het contact verloopt via de schade-expert
Maakt u aanspraak op een schadevergoeding? Dan verloopt het contact met Stichting VSSA via een schade-expert. Dat is iemand van Andriessen Expertise B.V. Dit bureau is gespecialiseerd in het onderzoeken van personenschade. De schade-expert heeft contact met u of uw belangenbehartiger.  

De schade-expert overlegt met u of uw belangenbehartiger
De schade-expert gaat met u of uw belangenbehartiger in gesprek. De schade-expert vraagt bij u of uw belangenbehartiger gegevens op die nodig zijn om uw aanspraak te beoordelen. Na ontvangst van deze gegevens overlegt de schade-expert met u of uw belangenbehartiger over uw aanspraak op een schadevergoeding.

De schade-expert adviseert de stichting
Na het overleg met u of uw belangenbehartiger schrijft de schade-expert een advies. Dit advies is voor het bestuur van Stichting VSSA. In het advies staat of u een schadevergoeding zou kunnen krijgen. En zo ja, hoe hoog deze schadevergoeding dan zou moeten zijn. De schade-expert adviseert het bestuur ook of u al een of meer voorschotten zou moeten krijgen. Bijvoorbeeld als het niet lukt om uw zaak snel af te handelen.

De stichting beslist over de schadevergoeding
Het bestuur van Stichting VSSA beoordeelt het advies van de schade-expert. In het advies staat de uitkomst van het overleg dat de schade-expert met u of uw belangenbehartiger heeft gehad. Het kan zijn dat u het eens bent geworden over de schadevergoeding die u zou moeten krijgen. Is dat niet het geval? Dan adviseert de schade-expert aan het bestuur wat de hoogte van uw schadevergoeding zou moeten zijn. In het advies staat ook hoe u of uw belangenbehartiger daarover denken.

Vervolgens bepaalt het bestuur of u een schadevergoeding krijgt en zo ja: hoe hoog het bedrag is. Ook beslist het bestuur of u tijdens de afhandeling van de schade al een of meer voorschotten kunt krijgen.

U hoort wat het besluit is van de stichting
U hoort van Stichting VSSA of u een schadevergoeding krijgt. Zijn u of uw belangenbehartiger het met de schade-expert eens over de schadevergoeding? En besluit het bestuur van Stichting VSSA om deze schadevergoeding aan u uit te keren? Dan kunt u daar later niet meer op terugkomen. Datzelfde geldt ook voor de Nationale Politie en haar verzekeraar Centraal Beheer. In bepaalde gevallen kan Stichting VSSA ook besluiten dat geen schadevergoeding wordt toegekend. Of dat de schadevergoeding hoger of lager wordt dan de schade-expert heeft geadviseerd. Stichting VSSA zal dan uitleggen waarom het besluit zo is genomen.

U krijgt uw schadevergoeding zo snel mogelijk
Heeft Stichting VSSA besloten dat u een schadevergoeding krijgt? Dan wordt het bedrag zo snel mogelijk overgemaakt. Om dat te kunnen doen heeft de stichting informatie van u nodig. Die vraagt de stichting op via Andriessen Expertise B.V.

Als u het niet eens bent met de beslissing
Stichting VSSA wil uw zaak graag in goed overleg met u afhandelen. Bent u het niet eens met de uitkomst van dat overleg? Gaat u niet akkoord omdat de stichting beslist dat u geen schadevergoeding krijgt? Of omdat het bedrag lager is dan u had verwacht? Dan kunt u uw zaak alsnog voorleggen aan de rechter.

Wat er met uw persoonlijke informatie gebeurt

Dossier en gegevens

Heeft u eerder een aanspraak op een schadevergoeding gemaakt bij de Nationale Politie of Centraal Beheer dan is er voor de oprichting van Stichting VSSA al een dossier aangelegd. Voor nieuwe aanspraken legt stichting VSSA zelf een dossier aan. Daarin staat informatie over uzelf en over de schade die u heeft geleden door de schietpartij. Deze informatie komt ook van uzelf of van uw belangenbehartiger. Alle gegevens worden veilig bewaard en verwerkt zoals dat moet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Uw medische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Die vallen onder het medisch geheim. Alleen een medisch adviseur mag deze gegevens bekijken, beoordelen en daarover een advies opstellen. Anderen mogen wel dit medisch advies inzien. Daarvoor moeten ze een aantoonbaar belang hebben. In uw zaak zijn dat bijvoorbeeld de mensen die uw aanspraak moeten beoordelen.

Belangrijk: Stichting VSSA heeft voor het beoordelen van zaken die al lopen uw dossier van de Nationale Politie en Centraal Beheer nodig. Het bestuur van stichting VSSA kan uw dossier alleen inzien als u dat wil. U krijgt dus de vraag om een toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Pas daarna mag Andriessen B.V. uw dossier delen met Stichting VSSA. Zonder uw toestemming kan het bestuur van Stichting VSSA uw aanspraak niet beoordelen en aan u ook geen uitkering doen.

Uw persoonsgegevens zijn in vertrouwde handen

Uw privacy is heel belangrijk. Het bestuur van Stichting VSSA houdt zich daarom streng aan de naleving van de privacywetgeving. Dat geldt ook voor de professionals die de stichting inschakelt. Stichting VSSA, de Nationale Politie, Centraal Beheer en Andriessen Expertise B.V. mogen uw informatie dus nooit delen zonder uw toestemming.

Verandert er iets voor uw privacy als u toestemming geeft om uw dossier met stichting VSSA te delen?

Geeft u in uw lopende zaak toestemming om uw dossier van de Nationale Politie en Centraal Beheer te delen met Stichting VSSA? Dan worden uw persoonsgegevens daarna ook verwerkt binnen de stichting. Dat gebeurt volgens de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U leest er meer over in de privacyverklaring van de Stichting VSSA.  

Bekijk de privacyverklaring van Stichting VSSA (pdf)

Wat betekent de beoordeling door Stichting VSSA voor uw lopende zaak?

  • Stichting VSSA beoordeelt uw recht op een schadevergoeding. De Nationale Politie en/of haar verzekeraar Centraal Beheer mogen zich daar niet meer mee bemoeien.
  • Voortaan werkt Andriessen Expertise B.V. in opdracht van Stichting VSSA. Er verandert verder niets aan het contact dat er al is met u of uw belangenbehartiger.
  • Uw belangenbehartiger weet welke informatie nodig is om uw aanspraak te kunnen beoordelen. Daarin verandert niets. Heeft u vragen over het aanleveren van deze informatie? Neem dan contact op met uw belangenbehartiger.
  • Heeft u (nog) geen belangenbehartiger? Stel uw vragen dan direct aan Andriessen Expertise B.V.
  • U krijgt de vraag om een toestemmingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Heeft u dit gedaan? Lever het formulier dan aan bij Andriessen Expertise B.V. Dan pas mogen zij uw dossier delen met Stichting VSSA.

Heeft u eerder nog geen aanspraak op een schadevergoeding ingediend?

Heeft in het verleden nog geen aanspraak ingediend bij de Nationale Politie of Centraal Beheer? En vindt u dat u wel schade heeft geleden door de schietpartij? Dan geldt het volgende:

Neem contact op met Stichting VSSA. Of laat dat doen door uw belangenbehartiger via schade@slachtoffersalphen.nl. Leg kort uit wat uw situatie is en vermeld uw contactgegevens. Daarna neemt een schade-expert van Andriessen Expertise B.V. contact op.